Měna:

Můj košík  

Žádné produkty

Doprava 0 Kč

Celkem 0 Kč

K pokladně

Měna:KATEGORIE


Doogee T10

Reklamace

Záruční podmínky a reklamace


 • Záruční doba a záruční list
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele,(záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku) nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem je poskytována jednoletá záruka. Tato jednoletá záruka tedy platí v případě vystavení daňového dokladu obsahujícím IČO.
 • Reklamace
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 • Postup reklamace
  Pokud chce zákazník reklamovat zboží, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 • Vždy uvede číslo prodejního dokladu a popis závady. 
 • V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
 • Krátký postup při reklamaci :

  1. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. (Pošta,PPL, GLS atd..)
  2. Do zásilky  přiložte záruční list a vyplnte reklamační list Nájdete ZDE.
  3. (obzvlášt přesný popis závad)
  4. 
  5. Zboží nám zašlete na naši adresu: 
  6. 
  7. Doogee-Shop.cz

   Husova 1252/75

   30100 Plzeň   
  8. 
  9. Doporučujeme telefon zálohovat !
  10. Na servis nikdy neposílejte zaheslovaný telefon, vypněte ochranu telefonu (zejména heslo pro odemčení),budíky.
  11. Telefon po oprave je nutné vyzkoušet,  v případě zaheslovaného telefonu, telefon automaticky vracíme do továrního nastavení !
  12.   
 1. Záruka se nevztahuje na následující případy:
 • -vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
 • -vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • -vzniklé mechanickým poškozením zboží
 • -používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • -neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • -pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem
 • -pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • -zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • -provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • -zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
 • -při chybně provedeném upgrade  firmware
 • -zboží bylo poškozeno přírodními živly
 •  -Okamžikem odstranění ochranných prostředků ( pečeti)
 • -LCD displej - Reklamace vadných pixelů se řídí podle normy ISO 13406-2,

Informačne ohledně mimosoudního řešení sporů

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

Další informace nájdete zde:

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě nájdete ZDE


Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.